Sách - Đầu Tư Tài

  • 716,253đ 798,382đ
Địa điểm : H

Sách - Đầu Tư Tài

Mô tả:

Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Năm Xuất bản: 2019 Bìa mềm Số trang: 1168 Kích thước: 26 x 19 GIỚI THIỆU SÁCH MỤC LỤC 1. MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 2. CÁC LỚP TÀI SẢN VÀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 3. CÁC CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO 4. QUỸ TƯƠNG HỖ VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐẦU TƯ KHÁC 5. RỦI RO, TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ DỮ LIỆU QUÁ KHỨ 6. PHÂN BỐ VỐN CHO CÁC TÀI SẢN RỦI RO 7. CÁC DANH MỤC RỦI RO TỐI ƯU 8. MÔ HÌNH CHỈ SỐ 9. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN 10. LÝ THUYẾT KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ CỦA TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ RỦI RO 11. GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 12. TÀI CHÍNH HÀNH VI VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 13. BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CHỨNG KHOÁN 14. GIÁ VÀ LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU 15. CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT 16. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU 17. PHÂN TÍCH NỀN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NGÀNH 18. CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ VỐN CỔ PHẦN 19. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 20. THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN 21. ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN 22. THỊ TRƯỜNG GIAO SAU 23. GIAO SAU, HOÁN ĐỔI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 24. ĐỊNH GIÁ THÀNH QUẢ DANH MỤC ĐẦU TƯ 25. ĐA DẠNG HÓA TOÀN CẦU 26. QUỸ ĐẦU CƠ 27. LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 28. CHÍNH SÁCH VÀ KHUÔN KHỔ ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨ