Sách - giáo trình tài chính doanh n

  • 96,818đ 95,414đ
Mô tả:

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) Tác Giả:: Nhiều Tác Giả NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Ngôn Ngữ: Tiếng Việt Loại Sản Phẩm: SÁCH KINH TẾ Giá Bán: 83,000 VNĐ Trọng lượng: 500 gr Kích Thước: 16 X 24 Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 426 Năm Xuất Bản: 2019 Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng trong khoa hoc kinh tế, kinh doanh và quản lý. Việc truyền bá rộng rãi kiến thức về quản trị tài chính lại càng trở nên cần thiết hơn đối với nước ta hiện nay khi mà nền kinh tế nước nhà đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập sâu rộng, các thị trường vốn, thị trường chứng khoán đang ngày càng phát triển. Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản, chuyên sâu và hiện đại về tài chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là sinh viên và cao học viên, trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu quản lý và quản trị kinh doanh, tập thể tác giả Bộ môn tài chính doanh nghiệp đại học kinh tế quốc dân biên soạn và cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở tiếp cận, kế thừa có chọn lọc các nguồn tài liệu rất phong phú trong và ngoài nước, đặc biệt các giáo trình về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp đã xuất bản, cuốn giáo trình lần này đã đăng tải một lượng kiến thức đủ lớn, bao quát một cách có hệ thống những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp, từ các kiến thức phổ thông tới hiện đại trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách được bố cục thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực taì chính doanh nghiệp. Người đọc được trình bày cách nhìn tổng quan về tài chính doanh nghiệp đến những vấn đề cụ thể về đầu tư, huy động vốn và tài trợ, phân tích và dự báo tài chính, doanh lợi, rủi ro, chính sách cổ tức, quản lý tài sản và định giá doanh nghiệp... MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3. CƠ CHẾ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4. NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2: RỦI RO VÀ DOANH LỢI 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DOANH LỢI VÀ RỦI RO 2. ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KỲ VỌNG VÀ RỦI RO 3. ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA MỘT DANH MỤC 4. ĐO LƯỜNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 5. CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. TỔNG QUAN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHƯƠNG 5: HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1. TỔNG QUAN VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 6: CHI PHÍ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CHI PHÍ VỐN 2. CHI PHÍ NỢ VAY CỦA DOANH NGHIỆP 3. CHI PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU 4. CHI PHÍ VỐN BÌNH QUÂN 5. CHI PHÍ CẬN BIÊN CỦA VỐN CHƯƠNG 7: CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM CƠ CẤU VỐN 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH CƠ CẤU VỐN 3. CÁC LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 1. TỔNG QUAN VÈ CỔ TỨC 2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 3. MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 2. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN 3. QUẢN LÝ TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 4. QUẢN LÝ KHOẢN PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP 5. QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO CHƯƠNG 10: ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 1. LÃI SUẤT, TỶ SUẤT LỢI NHUẬN YÊU CẦU VÀ LỢI NHUẬN KỲ VỌNG 2. CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CƠ BẢN 3. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 4. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 11: ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ 3. DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 4. DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN 5. CHI TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 6. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CHƯƠNG 12: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 1. KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 2. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 3. MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CHƯƠNG 13: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1. TỔNG QUAN VỀ CHƯNG KHOÁN PHẢI SINH 2. HỢP ĐỒNG KỲ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 3. HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN 4. HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI CHƯƠNG 14: MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP 2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 3. CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP CHƯƠNG 15: MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ 2. TẬP ĐOÀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM Nhà Sách Kinh Tế trân trọng giới thi