Set 20 Dụng Cụ Cắt Giấy Xốp

  • 1,470,002đ 1,493,370đ
Mô tả:

Styrofoam foam ball 10cm diameter 2cm 100pcs 3cm 100pcs 4cm 100pcs 5cm 50pcs 6cm 50pcs 7cm 25pcs 8cm 20pcs 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm Please keep the stock running. Yes, thank