Túi gói hàng [FREESHIP] Túi gói hàng niêm phong cao cấp size 20x30 màu đỏ tươi

  • 71,100đ 94,800đ
Mô tả:

𝗫𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̉ 𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗩𝗶𝗽 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝘂́𝗶 𝗴𝗼́𝗶 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝟯𝟵𝟲𝟴 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 ✔️ 𝑆𝑖𝑧𝑒 20 𝑋 30 - 1 𝐴́𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑛 𝑛𝑎𝑚, 𝑛𝑢̛̃. 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑜𝑟 𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚... ✔️ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝐸 ✔️ 𝑆𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 100 𝑡𝑢́𝑖 / 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑛 ✔️ 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: đ𝑜̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 ✔️ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 100% 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖. 𝑇𝑢́𝑖 𝑔𝑜́𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑏𝑜́𝑛𝑔, 𝑑𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑖̣𝑛 ℎ𝑜̛𝑛. ✔️ 𝑇𝑢́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑖𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 1 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢 đ𝑎́𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ✔️ 𝑀𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑢́𝑖 𝑐𝑜́ 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠ℎ𝑜𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐮́𝐢 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩: ✔️ 𝑆𝑖𝑧𝑒 17𝑥30 - đ𝑜̛𝑛 1𝑠𝑝 𝑛ℎ𝑜̉, 𝑜̂́𝑝 đ𝑡, 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, đ𝑜̂̀ 𝑙𝑜́𝑡... ✔️ 𝑆𝑖𝑧𝑒 20𝑋30 - 1 𝐴́𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑛 𝑛𝑎𝑚, 𝑛𝑢̛̃. 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑜𝑟 𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚... ✔️ 𝑆𝑖𝑧𝑒 25𝑥35 - 2 𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑛, 𝑠𝑜̛ 𝑚𝑖, 𝑠𝑒𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 ✔️ 𝑆𝑖𝑧𝑒 28𝑥35 - 𝑠𝑒𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̣̂, 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑗𝑒𝑎𝑛𝑠, 2 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚.. ✔️ 𝑆𝑖𝑧𝑒 30𝑥42 - 3,4 𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑛, 𝑏𝑎𝑙𝑜, 𝑡𝑢́𝑖 𝑥𝑎́𝑐ℎ.. ✔️ 𝑆𝐼𝑧𝑒 35𝑥45 - ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑎̀𝑦, 𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢 đ𝑜̂𝑛𝑔.. ✔️ 𝑆𝑖𝑧𝑒 40𝑥55 - đ𝑜̛𝑛 4,5 𝑠𝑒𝑡 𝑏𝑜̣̂, 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑗𝑒𝑎𝑛𝑠, đ𝑜̛𝑛 𝑠𝑝 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̛̃ 𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐬𝐡𝐨𝐩: ✔️ 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑚 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̂ 𝑡𝑎̉ ✔️ 𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 100% ✔️ Đ𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑙𝑜̛̃ 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑖 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢́𝑖 ✔️ 1 đ𝑜̂̉𝑖 1 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑠𝑝 𝑙𝑜̂̃𝑖. ( 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑝 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑘𝑒̀𝑚 𝑚𝑎̃ 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̛𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣) ✔️ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ✔️ 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́ 5% 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 đ𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑐𝑜́ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 5 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑙𝑎̣𝑖 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ 𝑻𝒖́𝒊 𝑮𝒐́𝒊 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 3968 - 𝑴𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 𝒕𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̣̂𝒄 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 #tuigoihang #tuiniemphong #tui _goi_hang_3968 #tui #goi #hang #tuidonghang #tuinilong